fbpx

[海外升學] 最多可以申請幾多間海外院校?

最多可以申請幾多間海外院校?

喺準備申請海外院校嘅時候,同學和家長都會有疑問,是不是如果我能夠多申請幾間海外院校,就可以增加入讀理想院校的機會?但係究竟可以同時報幾多間海外院校?下文將會為大家簡單介紹。

英國:

英國中學:
申請英國中學,學生可以直接向個別學校遞交申請,所以並無報名上限。但是,大部份中學都會要求申請人提交報名費以及考試費。大部份中學都會要求學生參加入學考試以及面試。
 
英國大學:
英國大學及院校招生事務處(Universities and Colleges Admissions Service),簡稱 UCAS,是申請報讀英國學士課程的統一處理系統。
申請者在網上搜尋可供選擇的大學及課程,並且開立帳戶,提交申請,及查閱申請進度,申請者可以在UCAS內最多選擇報讀 5 個課程,詳情可參考我哋之前寫過關於UCAS的介紹。
除此之外,有部分大學亦都會接受直接報名申請 Direct Apply,所以同學其實可以多於五間大學。

澳洲:

澳洲中學:

如果想申請澳洲私立中學,學生可以直接向學校直接遞交申請,所以並無報名上限。大部份中學會要求學生應考澳洲中學入學考試 (AEAS) 或學校的入學考試,及參加入學面試。

申請澳洲公立中學,同學可以向不同省份的公立教育局提交申請,學校會根據學生的成績,選擇學校的意願 (Preference),以及各間學校的收生情況來分配學位。

澳洲大學:

與申請澳洲中學一樣,國際學生如果想要申請入讀澳洲大學,可以直接向個別大學遞交申請,所以申請學校數量上並無上限,部分大學會收取報名費。

加拿大:

加拿大中學:

加拿大私立中學的申請是需要學生直接向個別中學遞交申請,所以在申請院校數量上並無上限。

而公立中學方面,同學亦可以向不同的校區 (School Board)提交申請,並由教育局根據學生的成績,申請院校志願,以及校區內的各間中學的招生情況分派學校。

加拿大大學:

申請加拿大大學是學生可以直接向個別大學遞交申請,而部分省份,例如: 亞伯達省 (Alberta) 、卑詩省/英屬哥倫比亞省 (British Columbia)、安大略省(Ontario),有統一的大學申請系統,但在報讀學校數量上面並無上限,一般大部份大學均會收取報名費。
 

紐西蘭:

紐西蘭中學:
紐西蘭私立中學跟澳洲一樣,學生需直接向個別學校遞交申請,並無上限。

但是,大部份中學都會各自收取報名費。成功申請後,大部份中學都會要求學生參加入學考試。

紐西蘭大學:

紐西蘭大學申請是需要學生直接向個別大學遞交申請,所以在報讀院校數量上並無上限。個別大學會各自收取報名費。
 
小總結
 

相信大家睇完上文都了解報讀海外院校數目上都非常有彈性,但係我哋都會建議同學於遞交申請前先了解清楚院校背景位置、課程內容等資料,制定針對性升學策略,避免同時間漁翁撒網式向所有學校遞交申請。

小編就曾經聽聞過,以往曾經有申請海外中學的家長一口氣同時向很多間學校遞交申請,反而會令到小朋友需要在短時間內大量入學考試,反而影響考試表現,並且浪費金錢與時間。

更多籌備升學要考慮的因素


Study Abroad DIY

非中介,非Agent

免費海外升學資訊分享平台,
同大家由零開始,一步一步規劃屬於你的海外升學之路
大家記住Follow埋我哋Instagram同Facebook,
可以睇到唔同嘅升學資訊和分享

更多升學資訊

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »